Kvalitet genom specialisering

Om oss

GHP Kirurgkliniken Stockholm är en specialistklinik på Sophiahemmet i Stockholm. Vi tillhandahåller specialistbehandlingar inom Övervikt, Bråck och kärl, Gallbesvär, Anala Åkommor samt Mag & Tarm-kirurgi.

Vår klinik på Sophiahemmet erbjuder dig vård snabbt och med ett personligt bemötande. För oss är varje patient unik, och vi möjlighet att ta emot kunder från landsting, försäkringsbolag och privatbetalande. Vi har satsat på en personalgrupp med hög kompetens och lång erfarenhet.

GHP Kirurgkliniken Stockholm ägs till största delen av GHPlänk till annan webbplats som är ett svenskt sjukvårdsföretag med inriktning på högspecialiserad vård.

 

LÄS MER

 

Värdegrund

GHP Kirurgkliniken ska

  • Värna om och respektera alla människors lika värde.
  • Ta ett samhällsansvar genom vårt agerande i alla delar.
  • Verka för en hållbar miljö.
  • Följa alla lagar, förordningar och avtal
  • Arbeta med att ständigt förbättra vårt miljöarbete, vår kvalitet och vår arbetsmiljö.

Värdegrunden vägleder oss i hur vi förhåller oss till våra patienter, och hur vi förhåller oss till varandra som medarbetare. Vår värdegrund utgår från en humanistisk människosyn där vi värnar om och respekterar alla människors lika värde.

Vår verksamhetsidé är att erbjuda högkvalitativ, evidensbaserad bedömning, utredning och behandling av sjukdomstillstånd i mag – tarmkanalen undantag maligna tumörer. Verksamheten skall bedrivas med högsta kompetens, minsta möjliga komplikationer, bästa möjliga vård och största möjliga kostnadseffektivitet.

Från det att patienten får sin första kontakt med oss till dess att hen är färdigbehandlad skall hen få ett professionellt bemötande och omvårdnad. Vidare skall kliniken erbjuda patienten hög tillgänglighet och god information om väntetider, vårdförlopp och förväntat behandlingsresultat.

Vi arbetar på ett sätt som gör att vår verksamhet genomsyras av engagemang och god kvalitet. God kvalitet handlar om goda behandlingsresultat och en säker vård. Kvalitet innebär hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Ett gott bemötande innebär att vi är engagerade, välkomnande och närvarande i mötet. Vi ser, lyssnar, bekräftar och visar empati och respekt. Kvalitet förutsätter att vi arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Genom ett kvalitetsinriktat arbete skapar vi förutsättningar för att nå våra mål. Vårt arbetssätt genomsyras av att vi arbetar på ett sätt som skapar värde för dem vi finns till för. Vi arbetar med ständiga förbättringar och identifierar fel och brister i syfte att förbättra verksamheten ytterligare.

Vi strävar efter ett gott arbetsklimat vilket bland annat kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans för olikheter och åsikter. Lika förutsättningar ska råda för alla medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet/uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions variation, sexuell läggning eller ålder. Arbetsgivare och arbetstagare samverkar för att jämställdhet i arbetslivet uppnås. Varje enhetschef tar ansvar för att jämställdhetsarbetets intentioner genomförs inom den egna funktionen.

Vi förbjuder varje form av sexuella trakasserier, trakasserier på grund av kön och kränkande särbehandling. Den som gör sig skyldig till sexuella trakasserier, trakasserier på grund av kön eller kränkande särbehandling kan komma att omfattas av disciplinära åtgärder.

GHP Kirurgkliniken samt Stockholm Gastrocenter skall bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår värdegrund skall utgöra grunden för vårt miljöarbete och samtliga anställda skall arbeta för att kontinuerligt minska bolagets skadeeffekter på miljön. Vi följer gällande lagar och förordningar. Vi arbetar proaktivt och ansvarsfullt och förbereder oss för kommande krav inom miljöområdet.

Vi tydliggör och kommunicerar miljöarbetet ut i organisationen. Samtliga medarbetare skall vara informerade om företagets miljömål. Vi arbetar för att höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare samt uppmuntra dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet. Miljöarbetet skall vara en naturlig del av verksamheten och integreras i det löpande arbetet. Miljöhänsyn skall tas vi planering, upphandling och beslut. Konsekvenser för hälsa och miljö skall alltid beaktas vid beslutsfattande. Detta gäller såväl internt som externt, exempelvis i samband med upphandling av nya avtal och samarbetspartners.

GHP Kirurgkliniken samt Stockholm Gastrocenter har i sin verksamhet identifierat följande områden som sina viktigaste ur miljösynpunkt:

Läkemedel

Vi arbetar aktivt med åtgärder för att minska utsläpp av läkemedelssubstanser enl landstingets förteckning över miljöbelastande läkemedel. Vi följer” Kloka listan”

Brand

Brandombud ska utses på båda enheterna

En medarbetare ska utbildas i SBA samt en plan för nödlägesberedskap ska tas fram

All personal ska genomgå brandutbildning kontinuerligt varje år, vartannat? All nyanställd personal ska enl checklista gå igenom brandrutiner på enheten

Elekronik

All elektronik som inte används ska kasseras som återvinning och ej sparas på enheten

Kvalitet och patientnöjdhet

Vi strävar alltid efter att bli bättre och skickar därför ut enkäter som utvärderar patientnöjdheten hos oss. GHP Kirurgkliniken Stockholm är specialistklinik med expertis främst inom övervikts- och allmänkirurgi. Vi finns på Sophiahemmet i Stockholm.

98

% av våra patienter skulle kunna rekommendera oss till andra

15064

mottagningsbesök 2018

968

operationer 2018

287

överviktsoperationer/behandlingar 2018

Våra medarbetare

Läs mer om våra medarbetar.

KONTAKT

Tveka inte att kontaka oss

KARRIÄR

Vill du bli en av oss?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.